BIẾN CHỨNG NỘI SỌ DO TAI (Complication endocranienne otogène)

MỤC TIÊU :

1. Nắm được các triệu chứng lâm sàng của các biến chứng nội sọ do tai hay gặp để chẩn đoán sớm và giải quyết được kịp thời

2. Biết được hướng xử trí và tiến triển của bệnh

3. Tuyên truyền vấn đề phòng bệnh trong công tác CSSKBĐ để tránh các biến chứng