Da Cơ Xương

Xem thêm: Tay - Gặm móng tay
Xem thêm: Tay - Vết đâm kim, bị kẹp
Xem thêm: Tay - Đứt tay chân
Xem thêm: Khớp - Trật khớp